De Personal Trainer Oosterhout en Breda behoudt zich het recht voor om alle prijzen te wijzigen.

Training en consult:
De cliënt dient blessures, gezondheidsproblemen en/of het gebruik van medicijnen aan de Personal Trainer te melden vóór de eerste training alsmede zodra daarvan nadien sprake mocht zijn.

De Personal Trainer Oosterhout en Ulvenhout is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gegeven adviezen en/of verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Personal Trainer.

De door de Personal Trainer Oosterhout en Ulvenhout gegeven adviezen c.q. verleende diensten zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen.

De Personal Trainer Oosterhout en Ulvenhout is niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door de cliënt aan de voorzieningen en materialen gedurende de trainingssessies. De cliënt kan voor deze genoemde schade rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

Betaling:
Betaling van de facturen binnen 8 dagen op de in de factuur aangegeven wijze.

Annulering voor personal training en voedingsconsulten:
Consulten die korter dan 24 uur vóór de afspraak worden afgezegd dan wel niet worden afgezegd worden onverkort in rekening gebracht.